Regulamin sklepu Green Farm

 

Regulamin Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com

 

 

Sklep internetowy green-farm.shoplo.com jest prowadzony przez:
U-TEC Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000268373,  NIP 5272522494, z kapitałem zakładowym  4.000.000,00  zł (zwany dalej: „Sklepem Internetowym ”), na platformie www.shoplo.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym green-farm.shoplo.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w szczególności typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, iOS.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego green-farm.shoplo.com nie wymaga rejestracji.

6. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować ze Sklepem Internetowym telefonicznie: 601 553 757 lub 603 244 757 (opłata zgodnie z taryfą operatora), za pośrednictwem poczty elektronicznej greenfarm@u-tc.co.jp lub pocztą pod adres U-TEC Europe Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B 02-677 Warszawa.

II. Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy.

III. Realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ”Do koszyka”;

b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i płatności;

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zamawiam”;

g) dokonać wyboru sposobu płatności oraz dostawy;

h) dokonać płatności;

3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie w Sklepie Internetowym oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

4. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu Internetowego o przyjęciu oferty.

5. Czas realizacji zamówienia zwykle nie przekracza 2 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że na stronie głównej sklepu podano inny termin.

6. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji oraz otrzymania płatności.

7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

IV. Formy płatności

1. Klient może dokonać zapłaty za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Płatności Shoplo przelewem lub kartą płatniczą:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S. A.

3. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

4. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia oraz dane klienta.

5. Towar jest wysyłany po pozytywnej autoryzacji płatności i otrzymaniu zapłaty. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowych będą anulowane, a Sklep Internetowy nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

V. Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep Internetowy.

2. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Sklepu Internetowego wraz z opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Warunki gwarancji

Produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym green-farm.shoplo.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

2. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu do Sklepu Internetowego produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Sklep Internetowy zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.

3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

4. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm., tj. w szczególności w odniesieniu do umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 może zostać złożone przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu wzoru nie jest warunkiem skuteczności odstąpienia.

7. Sklep Internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) odstąpienia od umowy;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

8. Sklep Internetowy dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta bądź na rachunek karty użytej do płatności – jeśli zamówienie było opłacone odpowiednio za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W odniesieniu do zamówień złożonych przez Klientów od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VIII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest U-TEC Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268373, NIP 5272522494.

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zawartej umowy, kontaktowania się oraz zabezpieczenia osób i mienia przez monitoring w przypadku obecności Klienta w siedzibie Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. A, B i F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1; tzw. RODO).

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą:

osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiążę się konieczność przetwarzania danych – podmioty przetwarzające (w szczególności biuro rachunkowe, podmioty informatyczne);

instytucje, które realizują ustawowe obowiązki (w szczególności policja, organy kontroli i inne organy władzy publicznej);

4. Dane osobowe Klienta przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi 6 lat, monitoring – 21 dni od nagrania.

5. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niezawarciem umowy.

8. Dane osobowe Klienta nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

9. Dane osobowe Klienta nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

IX. Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

3. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

U-TEC Europe Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19B

02-677 Warszawa

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

……………………………………………………………………………………………….…

 

 Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………..

 

 Imię i nazwisko Klienta  ……………………………………………………………………..

 

 Adres Klienta  ………………………………………………………………………………….

 

 Podpis Klienta/* ……………………………………

 

Data ………………………………………………...

/*(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami. 

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. 

3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres greenfarm@u-tc.co.jp

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

Pamiętaj: kupując w sklepie green-farm.shoplo.pl sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz prawo nieodpłatnie zwrócić stary zużyty sprzęt, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu dotyczy sprzętu zużytego tego samego rodzaju, pełniącego te same funkcje co nowy sprzęt nabywany w sklepie green-farm.shoplo.pl.   Wyrazem naszego poważnego podejścia do ochrony środowiska jest nawiązanie współpracy z licencjonowaną Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego CCR Relecta S.A., która w naszym imieniu przejmuje i realizuje obowiązki, polegające m. in. na:

- prowadzeniu publicznych kampanii edukacyjnych;

- zorganizowaniu  systemu zbierania zużytego sprzętu;- osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytego sprzętu;

- osiągania wymaganych poziomów recyclingu i odzysku zużytego sprzętu. 

A wszystko to wynika z naszej troski o środowisko. Aby skorzystać z usługi bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym sklepem: greenfarm@u-tc.co.jp.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także dostarczając go na własny koszt do punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym celu możesz zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów