Regulamin sklepu Green Farm

 

Regulamin Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com

 

 

Sklep internetowy green-farm.shoplo.com jest prowadzony przez:
U-TEC Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000268373,  NIP 5272522494, z kapitałem zakładowym  4.000.000,00  zł (zwany dalej: „Sklepem Internetowym ”), na platformie www.shoplo.com/pl.

I. Postanowienia ogólne

 

1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego    green-farm.shoplo.com,  składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym green-farm.shoplo.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny,  uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

2.  Do korzystania ze Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com, w tym przeglądania asortymentu  oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w szczególności typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, iOS.

 

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

3.  Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

4.  Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek  działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego  green-farm.shoplo.com  do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com  jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

5.   Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego green-farm.shoplo.com nie wymaga rejestracji.


6.   Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować ze Sklepem  Internetowym telefonicznie: 601 553 757 lub 603 244 757 (opłata zgodnie z taryfą operatora), za pośrednictwem poczty elektronicznej greenfarm@u-tc.co.jp lub pocztą pod adres U-TEC Europe Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B  02-677 Warszawa.

 II. Informacje o produktach

 

1.  Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego  i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

2.  Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,  nie zawierają kosztów dostawy.

  

III. Realizacja zamówień

  

1.  Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego  green-farm.shoplo.com  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 

2.   W celu złożenia zamówienia należy:

 

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ”Do koszyka”;

 

b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i  płatności;

 

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.    

 

W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

 

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

 

f) kliknąć przycisk  „Zamawiam”;

 

g) dokonać wyboru sposobu płatności oraz dostawy;

 

h) dokonać płatności;

 

3.  Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie w Sklepie Internetowym oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

 

4. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta  zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy  zamówienia.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu Internetowego o przyjęciu oferty.

 

5.  Czas realizacji zamówienia zwykle nie przekracza 2 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że na stronie głównej sklepu podano inny termin.

 

6.  W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji oraz otrzymania płatności.

 

7.  Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

 

 

IV. Formy płatności 

 

1.  Klient może dokonać zapłaty  za pośrednictwem serwisu  rozliczeniowego  Płatności Shoplo przelewem lub kartą płatniczą:

- Visa

     - Visa Electron 

     - MasterCard

     - MasterCard Electronic

     - Maestro


2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S. A.

3. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl

4. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia oraz dane klienta.

5. Towar jest wysyłany po pozytywnej autoryzacji płatności i otrzymaniu zapłaty. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowych będą anulowane, a Sklep Internetowy  nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

  

 

V. Warunki reklamacji

 

1.   Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep Internetowy.

 

2.   Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

 

3.   W celu rozpatrzenia reklamacji  Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Sklepu Internetowego wraz   z opisem reklamacji.

 

4.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

VII. Warunki gwarancji

 

Produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy  mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.  Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.


 

VIII. Odstąpienie od umowy

  

1.  Klient  może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym  green-farm.shoplo.com  w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.  Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się  od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

 

2.   W takim przypadku Klient  zobowiązany jest do zwrotu do Sklepu Internetowego  produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Sklep Internetowy  zwróci Klientowi  uiszczoną przez Klienta  należność.

 

3.   Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.


4.   Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.


5.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 827) w odniesieniu do umowy:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6.   Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (wzór znajduje się pod treścią Regulaminu  jako zał. nr 1).

 

7.   Sklep Internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;

 

b) odstąpienia od umowy;

 

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 

8.   Sklep Internetowy dokona zwrotu pieniędzy na  rachunek bankowy Klienta bądź na rachunek karty użytej do płatności – jeśli zamówienie było opłacone odpowiednio za pomocą przelewu lub karty płatniczej; 


 

IX. Dane osobowe

  

1.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym  oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

2.  Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep Internetowy  tj.    U-TEC Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000268373,  NIP 5272522494, z kapitałem zakładowym  4.000.000,00  zł.

 

3.  Sklep  Internetowy przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody,  również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.X. Postanowienia końcowe

 

1.  Sklep Internetowy  dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com  były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com  w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego green-farm.shoplo.com.  

2.   W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

3.   Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego   green-farm.shoplo.com

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

U-TEC Europe Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 19B

02-677 Warszawa

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

……………………………………………………………………………………………….…

 

 Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………..

 

 Imię i nazwisko Klienta  ……………………………………………………………………..

 

 Adres Klienta  ………………………………………………………………………………….

 

 Podpis Klienta/* ……………………………………

 

Data ………………………………………………...

/*(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami. 

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. 

3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres greenfarm@u-tc.co.jp

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

Pamiętaj: kupując w sklepie Green_House_Farm sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz prawo nieodpłatnie zwrócić stary zużyty sprzęt, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu dotyczy sprzętu zużytego tego samego rodzaju, pełniącego te same funkcje co nowy sprzęt nabywany w sklepie Green_House_Farm.   Wyrazem naszego poważnego podejścia do ochrony środowiska jest nawiązanie współpracy z licencjonowaną Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego CCR Relecta S.A., która w naszym imieniu przejmuje i realizuje obowiązki, polegające m. in. na:

- prowadzeniu publicznych kampanii edukacyjnych;

- zorganizowaniu  systemu zbierania zużytego sprzętu;- osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytego sprzętu;

- osiągania wymaganych poziomów recyclingu i odzysku zużytego sprzętu. 

A wszystko to wynika z naszej troski o środowisko. Aby skorzystać z usługi bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym sklepem: greenfarm@u-tc.co.jp.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także dostarczając go na własny koszt do punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym celu możesz zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Koszyk

Chcesz założyć domowy ogród?

Zamów Green Farm dla siebie.