Gwarancja

GWARANCJA PRODUCENTA

U-TEC Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Szlarnia o nazwie Green Farm jest owocem wieloletniej pracy japońskich inżynierów całkowicie oddanych idei nieustannego doskonalenia jakości – „kaizen”. 

Dlatego też, z dumą udzielamy Gwarancji Producenta na wyrób o nazwie Green Farm.

Szczegółowe informacje na temat udzielonej gwarancji zostały przedstawione w poniższych warunkach gwarancyjnych.

§1 WARUNKI OGÓLNE

1. U-TEC Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, POLSKA, NIP 5272522494, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000268373, zwana dalej także Gwarantem, udziela gwarancji na produkty o nazwie Green Farm sprzedawane i używane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej także produktami, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie i na warunkach, o jakich mowa w niniejszej gwarancji.

2. Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, czy przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Uprawniony z tytułu niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Oznacza to, iż niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez Gwaranta wyłącznie na produkty o nazwie Green Farm nabyte i używane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej).


4. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez Gwaranta wyłącznie końcowym użytkownikom produktów, zwanym dalej Konsumentami  tj. osobom fizycznym, które nabyły produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb i nie nabyły produktu na potrzeby lub w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, a także nie nabyły go w celu dalszej odsprzedaży (podmioty uprawnione z gwarancji).

§2 OCHRONA Z TYTUŁU GWARANCJI

1.U-TEC Europe Sp. z o.o. gwarantuje Konsumentom, że produkty objęte niniejszą gwarancją są wolne od wad materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych (zwanych dalej także wadami), powstałych z przyczyn tkwiących w tym produkcie, które zostaną stwierdzone w czasie trwania ochrony gwarancyjnej. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady obecne w produkcie już w chwili jego produkcji (zakres odpowiedzialności z tytułu gwarancji).

2. U-TEC Europe Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 1 powyżej,  pod warunkiem korzystania z produktów objętych ochroną gwarancyjną zgodnie z ich przeznaczeniem w warunkach eksploatacji określonych w dokumentacji otrzymanej przez Konsumenta lub dostępnej na stronie www.green-farm.pl oraz pod warunkiem zachowania innych wymogów, które zostały określone w niniejszej gwarancji.

3. Niniejsza gwarancja jest udzielana na okres 2 lat od daty zakupu produktu przez Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Udzielona gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych później niż 5 lat od daty produkcji produktu zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej produktu.

§3 ZGŁOSZENIE WADY

1. Wszelkie wady sprzedanych produktów, stwierdzone w okresie gwarancji, Konsument powinien zgłosić sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony przez Konsumenta, lub bezpośrednio u Gwaranta w Polsce, za pośrednictwem adresu email greenfarm@u-tc.co.jp, dostępnego na stronie internetowej www.green-farm.pl w zakładce Kontakt.

2. Wada sprzedanego produktu powinna być zgłoszona sprzedawcy lub Gwarantowi niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 14 dni od jej wykrycia. Konsument wraz ze zgłoszeniem wady produktu zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu produktu zawierający oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji, w tym model i datę zakupu , przy czym Gwarant zastrzega, że jego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona w przypadku stwierdzenia upływu ochrony gwarancyjnej ze względu na to, iż od daty wyprodukowania produktu upłynęło 5 lat.

3. W zgłoszeniu wady sprzedanego produktu należy wskazać szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, oraz ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile w danych okolicznościach będzie to uzasadnione.

4. Konsument zgłaszający wadę nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu.

§4 ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

1. U-TEC Europe Sp. z o.o. -  w przypadku zasadnego zgłoszenia wady sprzedanego produktu przez Konsumenta - może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt lub dokonać jego wymiany na produkt wolny od wad, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego, o ile nie uzgodniono inaczej. Gwarant zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przekroczenie terminu opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o kolejnych 30 dni. 

2. O ile Gwarant zdecyduje o dokonaniu naprawy wadliwego produktu, naprawa następuje z reguły poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski.

3. W przypadku, gdy Gwarant zdecyduje się na wykonanie naprawy, ponosi on powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i naprawy, a także koszty dostawy produktu po naprawie do Konsumenta w granicach Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwraca Konsumentowi ewentualne poniesione przez niego koszty transportu i przesyłki produktu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną udokumentowane przez niego na podstawie wystawionej mu przez przewoźnika faktury/rachunku. Konsument jest zobowiązany do udostępnienia wadliwego produktu w stanie kompletnym. W przypadku uzgodnienia z Gwarantem, że wadliwy produkt powinien zostać dostarczony do miejsca wskazanego przez Gwaranta produkt ten powinien zostać przez Konsumenta odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

4. O ile Gwarant zdecyduje o wymianie produktu wadliwego na wolny od wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, U-TEC Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o parametrach zbliżonych do produktu wadliwego. W powyższym przypadku wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.

5. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Konsumenta kosztami związanymi w szczególności z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem produktu, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub dane uszkodzenie nie będzie objęte ochroną gwarancyjną. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Konsument zostanie obciążony kosztami w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez Gwaranta.

6. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub sposobu rekompensaty roszczeń Konsumenta z tytułu gwarancji.

§5 WARUNKI WYKLUCZENIA

1. Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest użytkowanie produktu zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do tego produktu i jego przeznaczeniem oraz odpowiednia konserwacja produktu. Ponadto warunkiem skorzystania z niniejszej gwarancji jest użytkowanie produktu w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

2. Ochrona gwarancyjna nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu wyprodukowanego przez Gwaranta.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje :

a/ wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w produkcie,

b/ części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, w szczególności kostki napowietrzającej;

c/ elementów ze szkła lub plastiku;

d/ niewielkich odchyleń od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu;

e/ zabrudzeń, zarysowań, uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, odbarwień produktu lub jego elementów, korozji itp.

f/ wad powstałych w wyniku wpływu wody, w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych, itp.

g/ wad powstałych w wyniku błędów w eksploatacji lub obsługi, a także wad powstałych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych, chemikaliów, środków czyszczących, niewłaściwą pielęgnację lub powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do produktu ;

h/ wad produktu powstałych w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi instalacji, pielęgnacji, konserwacji lub eksploatacji produktu itp.,

i/ wad powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia produktu, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie produktu i dokonane były przez osoby nieupoważnione, a także wad powstałych w wyniku używania instalacji niezgodnej z odpowiednimi Polskimi Normami,  

j/ czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Konsument we własnym zakresie i na swój koszt,

k/ uszkodzeń powstałych w czasie transportu,

l/ produktów pochodzących z wystawy,

ł/ wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów, lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym wyładowań atmosferycznych, mrozu, a także powstałych na skutek skoków napięcia itp.,

m/ wad powstałych na skutek przechowywania lub użytkowania produktu w warunkach niezgodnych z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i stosownych Polskich Norm.

4. Ponadto Konsument traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

a/ jakiejkolwiek modyfikacji produktu,

b/ ingerencji osób nieuprawnionych,

c/ jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

5. W przypadku nieuznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony Konsumentowi na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów transportu i przesłania produktu do Konsumenta. Nieodebrany towar będzie utylizowany po upływie 60 dni od dnia nieuznania reklamacji przez Gwaranta.

6. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody poniesione przez Konsumenta z powodu wady produktu, a w szczególności utratę lub uszkodzenia innego sprzętu, utratę zysków lub dochodów, koszty towarów zastępczych itp.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

9. Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do produktów zakupionych od dnia 01.07.2016 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów